Πιστοποιήσεις

    • Πιστοποιητικό καταλληλότητας στην κατηγορία Ι για διαχείριση των φθοριούχων αερίων
    • Πιστοποιητικό Τεχνικού Ασφαλείας
    • Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Γενικής Αστικής Ευθύνης Αρ. Συμβολαίου: 1200124556/0001